Poštovani studenti, nastavnici, saradnici i posjetioci,

U rad je puštena redizajnirana web stranica Fakulteta. Da biste pristupili pojedinim sadržajima potrebno je da se logujete putem korisničkih imena i lozinki koje posjedujete.

Omogućen je pristup za mobilne uređaje, te sadržaju možete pristupiti jednostavnije i preglednije. Nadamo se da će Vam na ovaj način biti olakšana informisanost.

UPRAVA FAKUTETA

 Untitled

 

Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti za predmete iz zimskog semestra ak. 2019/2020. godine biti održani od 17.01. do 15.02.2020.godine. Više informacija na linku za rasporede ispita. Studenti su dužni prijaviti ispite u zimskom ispitnom roku (za prvi rok) od petka 10.01. do 17.01.2020. godine te uplatiti drugu ratu školarine za akademsku 2019/2020. godinu.

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju organizuje studijsku posjetu univerzitetima u Njemačkoj (gradovi Ulm i Würzburg) u periodu od 16.06.2020. do 25.06.2020. godine. Cilj putovanja je upoznavanje organizacije i načina studiranja u Njemačkoj, upoznavanje kulturno-historijskih znamenitosti Njemačke i gradova u kojima će se boraviti, te stvaranje kontakata između univerziteta kao organizacionih jedinica i studenata kao pojedinaca. Uslov za prijavu je poznavanje njemačkog jezika, a alternativno može i engleski jezik.

Studentima su pokriveni svi troškovi putovanja i smještaja, a troškove ishrane snose sami.

Pozivaju se svi zaintresovani studenti da se prijave na studentsku službu Fakulteta do 15.01.2020. godine.

Obavještavamo sve studente da su zbog novogodišnjih praznika  01. i 02. januar 2010. godine neradni daniSvim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju želimo sretne nastupajuće praznike.

UPRAVA FAKULTETA

 

 

Na osnovu člana 80. i 84. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13), te odluke Senata Univerziteta u Travniku boj: 680/19 od 28.11.2019. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju raspisuje

K O N K U R S

Za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje asistenta/višeg asistenta na FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU, za sljedeće naučne oblasti:

-          Računovodstvo i finansije         2 saradnika

-          Ekonomska teorija i politika     1 saradnik

-          Engleski jezik                             1 nastavnik / 1 lektor

Uslovi konkursa: pored opštih uslova, kandidati za izbor u nastavnička i saradnička zvanja moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13).

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno prilažu: akademski CV , diplomu prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija u zavisnosti od zvanja, rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inostranstvu, uvjerenje o postignutom uspjehu sa prosjekom ocjena - ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) na I (prvom) ciklusu, a za izbor u nastavnička zvanja: spisak stručnih i naučnih radova objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima ili monografijama, odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (ukoliko postoje), dokazi o orginalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (ukoliko konkurišu u zvanje vanrednog profesora), odluke o izboru u naučnonastavna zvanja na drugim visokoškolskim ustanovama.

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova (ovjerene kopije) dostaviti na adresu: Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Azapovići 439, 71 250 Kiseljak, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekomomiju u Kiseljaku. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Kontakt telefon za dodatna objašnjenja: 030 878 303.

 

Obavještavamo vanredne studente III da će u petak, 13.12.2019. godine, biti održan parcijalni test iz navedenog predmeta. Studenti su na test obavezni donijeti kalkulator i finansijske tablice. Upotreba mobilnih telefona umjesto kalkulatora neće biti dozvoljena.

Obavještavamo studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da je gostujuće predavanje koje je trebalo biti održano u subotu od 12:00 - 13:00 sati odgođeno. Predavanje će biti održano 07.12.2019. godine u amfiteatru Fakulteta u terminu od 12:00 - 13:00 sati.

Obavještavamo studente master studija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, da će nastava početi u petak, 01.11.2019. godine. Više informacija na linku za raspored nastave. 

Obavještavamo studente III godine, smjera Opći menadžment, da će usmeni ispit iz predmeta Marketing komuniciranje biti održan u subotu, 05.10.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.

Obavještavamo studente koji su položili predmete Matematika za ekonomiste i Statistika, da će upis ocjena biti održan u subotu, 28.09.2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će upis i ovjera semestra biti od 25.09.2019. do 05.10.2019. godine. Studenti su dužni popuniti upisni materijal i zajedno sa indeksom predati u studentsku službu. Studenti su također obavezni potpisati Ugovor o studiranju za akademsku 2019/2020., te uplatiti prvu ratu školarine za navedenu akademsku godinu.