Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je odbrana magistarskog rada kandidata Salema Hasanspahića,  pod nazivom:

 "Uticaj primjene kolektivnih ugovora u zdravstvu na finansiranje zdravstvenih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),  18.07.2020. god. u 11:00 sati.

Obavještavamo studente III godine, smjera Opći menadžment, koji nisu položili ispit iz predmeta Marketing komuniciranje, da će popravni ispit biti održan u subotu, 11.07.2020. godine u 11:00 sati u sali br. 2.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

UNIVERZITET U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-117-450/2020 od 25.6.2020. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku

u akademsku 2020./2021. godinu

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU (Azapovići 439, Kiseljak) I DISLOCIRANO ODJELJENJE U TUZLI  (Maline bb, Živinice)

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439- redovnih studenata: 187, vanrednih (DL) studenata: 177

Živinice, Maline (dislocirano odjeljenje) - redovnih studenata: 58, vanrednih (DL) studenata: 54

-            OPĆI MENADŽMENT

-            POSLOVNA EKONOMIJA

-            MENADŽMENT U BANKARSTVU I OSIGURANJU

-            POSLOVNA INFORMATIKA

-            MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

-            POSLOVNA PSIHOLOGIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439 - broj studenata: 107

Živinice, Maline (dislocirano odjeljenje)- broj studenata: 33

-           OPĆI MENADŽMENT

-           POSLOVNA EKONOMIJA

-           FINANSIJSKI MENADŽMENT

-           POSLOVNA PSIHOLOGIJA

-           ZDRAVSTVENI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Kiseljak, Azapovići 439- broj studenata: 11

Živinice, Maline (dislocirano odjeljenje)- broj studenata: 3

-           OPĆI MENADŽMENT

-           POSLOVNA EKONOMIJA

-           KVANTITATIVNA EKONOMIJA

-           POSLOVNA PSIHOLOGIJA

Broj stranih studenata:

Kiseljak, Azapovići 439- broj studenata: 54

Živinice, Maline (dislocirano odjeljenje) - 17

Kontakt informacije: studentska služba u Kiseljaku: 030/878-045, fax: 030/878-046, studentska služba u Živinicama: 035/744-101, mob: 062/640-400, menadžment Fakulteta: 061/172-158, adresa: Azapovići 439, Kiseljak, Maline bb, Živinice; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.fmpe.edu

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na svakom od fakulteta, kandidati obavezno prilažu:

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Dvije fotografije dimenzija 4x6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
 7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

Obavještavamo studente II i IV godine dodiplomskog studija, kao i studente master studija koji slušaju predmet Ekonomija javnog sektora, da je u cilju osiguranja veće mjere socijalnog distanciranja došlo do izmjene satnica ispita. Više informacija na linkovima za raspored ispita.

*Napomena:

U cilju sprečavanja širenja korona virusa (COVID19)  molimo da pri ulasku u službene prostorije Fakulteta poštujete sljedeće mjere:

 1. dezinfekcija ruku i obuće predviđenim sredstvima za dezinfekciju;
 2. upotreba zaštitne maske;
 3. upotreba  rukavica;
 4. obavezna distanca od 2 metra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kako bi se mogle formirati manje ispitne skupine i realizovati ispiti na propisani način od strane Ministartsva, potrebno je doći na ispite prije zakazanog termina. Molimo vas da se pridržavate navedenih uputa. Napominjemo da studenti koji se ne pridržavaju navedenih mjera neće moći pristupiti ispit.

 

                                                                                                                                                                       UPRAVA FAKULTETA

Obavještavamo studente I godine studija da će se konsultacije iz predmeta Statistika održati u četvrtak, 11.06.2020. godine, sa početkom u 18:00 sati. Molimo studente koji budu dolazili na konsultacije, da se pridržavaju mjera zaštite od COVID-19.

Obavještavamo sve studente Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, koji nastavu slušaju u Kiseljaku, da će ispiti za predmete iz ljetnog semestra ak. 2019/2020. biti održani od 12.06.2020. do 11.07.2020. godine. Više informacija na linku za raspored ispita. Raspored nastave za studente iz Tuzle je dostupan na linku: http://fmpe.edu.ba/images/nastava/933/Raspored_ispita/Raspored_ispita_ljetni_semestar_2019_2020_Tuzla.pdf

Studenti su dužni prijaviti ispite u ljetnom ispitnom roku (za prvi rok) od  05.06.2020. do 12.06.2020. godine, te uplatiti ratu školarine za tekuću studijsku godinu.

Završni i popravni ispiti će se održati u prostorijama Fakulteta. 

Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br.

4/13) i odluke Upravnog odbora Univerziteta u Travniku, organizaciona jedinica

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Referent za studentska pitanja – 1 (jedan) izvršilac, Odjeljenje u Živinicama (Maline bb)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

-          -VŠS/SSS odgovarajućeg smjera,

-        -poznavanje rada na računaru,

-        -najmanje 1 godina radnog iskustva,

-       - komunikativnost, ambicioznost i dinamičnost,                                               

-       - sklonost timskom radu uz naglašenu samostalnost.

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju (ovjerenu kopiju):

-      -  diplomu,

-        -dokaz o poznanju rada na računaru,

-        -potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu.

Prijavu na konkurs dostaviti putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prednost imaju kadidati sa mjestom prebivališta na području Tuzlanskog kantona.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

O B A V J E Š T E NJ E

O ODGAĐANJU SVEČANE PROMOCIJE DIPLOMANATA, MAGISTRANATA I DOKTORANATA FAKULTETA ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU

Poštovani diplomanti,magistranti i doktoranti,


Nažalost, moramo Vas obavijestiti da smo zbog aktuelne situacije izazvane koronavirusom COVID19 prisiljeni odgoditi svečanu promociju diplomanata, magistranata i doktoranata do daljnjeg.


Promocija će se održati kada za to budu stvoreni odgovarajući uslovi, o čemu ćete dobiti pravovremenu obavijest. Ukoliko neko hitno treba preuzeti diplomu može to učiniti u studentskoj službi Fakulteta, od ponedjeljka do subote, od 09.00 do 15.00 sati.

Potrebno je da uplatite iznos od 100,00 KM za troškove štampanja i izdavanja diplome. Uplatu možete izvršiti na žiroračun Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, broj: 3386702218859702, svrha doznake: troškovi izrade diplome. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati kako biste mogli preuzeti diplomu.

                                                                                                                                 R E K T O R

                                                                                                                         prof.dr. Rasim Dacić

Poštovani studenti,

Na sljedećim linkovima možete preuzeti raspored parcijalnih ispita:

http://fmpe.edu.ba/index.php/nastava/dodiplomski-studij/raspored-ispita

http://fmpe.edu.ba/index.php/nastava/master-studij/m-rezultati-ispita

Ispiti će se organizovati putem online alata u  Microsoft teams- u.  

Molimo sve studente koji nisu poslali obrazac za DL i one koji imaju problema sa pristupom platformi da se jave putem maila na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  kako bi mogli otklonili eventualne probleme.

Molimo vas da pratite obavijesti i upute o načinu realizacije parcijalnih ispita na Microsoft teamsu.

                                                                                                                                       UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju da će se od 30.03.2020. godine nastavni proces odvijati online, putem platforme Microsoft Teams. Komukacija sa administrativnim službama Fakulteta će se obavljati telefonskim putem ili putem e-maila.

Poštujući odluke nadležnih instutucija i prateći zaključke i uputstva Senata Univerziteta u Travniku i odluku o načinu i uslovima rada na Fakultetu za vrijeme pandemije (COVID-19), nastavni proces za redovne i vanredne studente na svim ciklusima studija će do daljnjeg biti realiziran preko online sistema komunikacije. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita uz e-konsultacije sa predmetnim nastavnicima. Realizacija parcijalnih i završnih ispita zavisit će od aktuelne situacije i uputa nadležnih institucija.

Online nastava za prvi ciklus studija će se odvijati prema utvrđenom rasporedu za redovne studente. Svaki nastavnik i saradnik će nastavu prilagoditi online sistemu. Raspored za drugi ciklus će biti objavljen na plafformi.

Molimo sve studente, svih godina studija, koji nisu poslali obrazac za DL da isti pošalju na email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kako bi ih mogli registrovati i dati pristupne podatke.

Studenti će putem e-maila biti obaviješteni o svim detaljima i dobit će upute o načinu realizacije online nastave putem WeTransfera. Aplikacija je dostupna i za Android i IOS uređaje.

Kontakt informacije studenti mogu dobiti putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Potaknite druge da vide ovu obavijest! Ostanite kući, slijedite upute i budite zdravo!

 

UPRAVA FAKULTETA

Poštovane studentice i studenti,

Na web stranici Univerziteta u Travniku možete preuzeti informativne priručnike za COVID-19:

https://www.unt.ba/v2/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=79

Aktivnosti Univerziteta povodom naredbe Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK i Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK možete preuzeti na sljedećem linku:

https://www.unt.ba/v2/univerzitet/aktivnosti/aktivnosti-univerziteta/item/78-aktivnost-univerziteta-povodom-naredbe-kriznog-stozera-ministarstva-zdravstva-i-socijalne-politike-sbk-i-ministarstva-obrazovanja-nauke-mladih-kulture-i-sporta-sbk

Pratite web stranicu Fakulteta, ostanite kući i čuvajte svoje zdravlje i zdravlje drugih!

Budimo odgovorni! 

covid 19