Studentski parlament Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju  je krovna studentska organizacija koja zastupa interese studenata na Fakultetu i Univerzitetu.
Studentskim Parlamentom upravlja predsjednik, zajedno sa potpredsjednikom i generalnim sekretarom. U okviru Studentskog Parlamenta djeluju komisije i timovi koji zajedno sa rukovodstvom čine Predsjedništvo Studentskog Parlamenta.

Pored ovoga, Studentski Parlament delegira studente u Studentski Parlament Univerziteta u Travniku, koji zastupaju interese studenata našeg Fakulteta u ovoj organizaciji, a Studentski parlament Univerziteta delegira svoje predstavnike u Senat Univerziteta u Travniku.

Glavni ciljevi Studentskog parlamenta su poboljšanje kvaliteta obrazovanja i studentskog standarda, kao i povezivanje sa ostalim studentskim organizacijama u BiH, regionu i ostalim dijelovima svijeta.  
Svrha postojanja ovakve organizacije jeste da zaštiti i ostvari prava studenata kao i da se izbori za bolje uslove studiranja:

  1. Ostvarivanje bolje komunikacije između Studentskog parlamenta (legitimnih predstavnika studenata), Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju i Univerziteta, te samih studenata Univerziteta u Travniku,
  2. Poboljšanje položaja studenata na Fakultetu i Univerzitetu,
  3. Podizanje kvaliteta studiranja,
  4. Zaštita prava studenata,
  5. Kvalitetnija implementacija Bolonjskog sistema na Fakultetu i Univerzitetu,
  6. Omogućavanje bolje studentske mobilnosti,
  7. Isticanje i nagrađivanje najboljih studenata,
  8. Poboljšanje studentskog standarda.

 

Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju čine:

1. Predsjednik Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Arnela Jović

2. Zamjenik predsjednika Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Zlata Zahirović

3. Sekretar Studenskog parlamenta Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju – Amila Selimović

 

 Zamjenici predstavnika:

1. Lejla Delić

2. Mevlana Karavdić

 

3. Amina Fuško 

pdf Isječak iz Statuta Univerziteta u Travniku St. predstavničko tijelo

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.