Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku. Osnovana je 15.05.2014. godine, a sjedište Alumni asocijacije je u Kiseljaku, na adresi Azapovići 439 , Kiseljak.

Neki od ciljeva Alumni asocijacije Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju su: uspostavljanje i održavanje trajne veze između Fakulteta i njegovih studenata nakon završetka studija, unapređenje rada Fakulteta kao obrazovne i naučnoistraživačke institucije u smislu posjedovanja adekvatnih i blagovremenih informacija koje mogu obezbjediti članovi Alumni asocijacije, učešće u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni i uspostavljanje relacija sa Alumni asocijacijama iz regiona i šire,  formiranje alumni centra za praćenje karijere, kako bi članovi Alumni asocijacije imali, kroz međusobnu saradnju, pristup informacijama o mogućnosti daljeg usavršavanja i priliku za konkurisanje na pozicije koje bolje odgovaraju njihovim mogućnostima i kvalifikacijama i sl. Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju sarađuje sa udruženjima vezanim za ekonomsku struku npr. udruženje ekonomista, društvo ekonomista, asocijacija za kvalitet i sl.

Redovnim članom može se postati dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice ili registracijom online, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđene Pravilnikom i odlukama Alumni asocijacije. Počasnim članom može postati fizičko lice koje je svojim radom i zalaganjem posebno doprinijelo razvoju i ugledu Alumni asocijacije. Pristupanje (članstvo) Alumni asocijaciji je besplatno.

Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju sarađuje sa udruženjima vezanim za ekonomsku struku npr. udruženje ekonomista, društvo ekonomista, asocijacija za kvalitet i sl.

Obrazac za prijavu Alumni