Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima 

Upravljanje inovacijama

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Primijenjena matematika  za menadžere

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrija

Međusektorska analiza

Multivarijacijska poslovna statistika

Statistička analiza vremenskih serija