Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrije

Izazovi menadžmenta za 21. vijek

Globalizacija svjetske ekonomije