Centar za razvoj karijere Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku usmjeren je na kontinurani rad sa studentima, sa akcentom na razvoj kompetencija potrebnih za poslovni uspjeh. Naši studenti kroz veliki broj obuka, webinara, seminara i radionica, koje su orijentisane na pripremu za tržište rada, stiču znanja i vještine koja će im pomoći da se usavrše i osposobe za buduće poslove.

Edukacije se odnose na prve korake prilikom traženja posla, pisanje radnje biografije i motivacionog pisma, priprema za intervju, psihološki testovi, razvoj emocionalne inteligencije i još mnoge druge teme koje su aktuelne u savremenom poslovanju.

Centar pruža podršku studentima u vidu pomoći prilikom učenja i rješavanju eventualnih problema, kao i pružanje prakse u vodećim kompanijama sa kojima Fakultet ima potpisan ugovor o saradnji. Stručna praksa omogućava studentima sticanje radnog iskustva i primjenu stečenog teorijskog znanja.

Također, studentima se organizuju gostujuća predavanja na atraktivne teme sa eminentnim stručnjacima iz BiH i regiona, mogućnost učestvovanja na međunarodnoj konferenciji koju tradicionalno organizujemo jednom godišnje, posjećivanje sajmova zapošljavanja, sajma knjiga, kao i mnogih drugih aktivnosti u cilju učenja, usavršavanja, i sticanja znanja i vještina.

Centar ima za cilj da naše studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon završenih studija, da produkuje vezu kako sa poslodavcima i realnim sektorom tako i sa vladinim sektorom svih nivoa i da kroz zajednički interes proizvedemo kadar za nove izazove tržišne ekonomije i pružimo maksimalnu podršku u sticanju onih znanja i vještina koje su potrebne u modernom poslovnom svijetu.

Osnivanju Centra za razvoj karijere i savjetovanja studenata u BiH realizovana je zahvaljujući inicijativi poslodavaca iz realnog sektora i Univerziteta u Travniku - Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju, kao dio izazova koji su prisutni na tržištu rada u zavisnosti od novih tehnologija i odlaska mladih u EU.

Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenata treba da posluži kao pilot centar za osnivanje i rad karijernih centara na svim univerzitetima kroz zajedničko djelovanje baza potreba tržišta rada i baze studenata u cijeloj BiH.

Ključna uloga Centra za razvoj karijere jeste realna i stvarna pomoć studentima Univerziteta u Travniku u razvoju i obuci onih znanja i vještina koje su primarne na tržištu rada, a koje su im potrebne pri zapošljavanju, a da istovremeno pomogne u sticanju znanja i određenih vještina kroz radno iskustvo tokom studiranja i saznanja o realnom svijetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspješan prelazak na sljedeći nivo razvoja karijere nakon završetka studija.

Centar za razvoj karijere studenata