Uvod u ekonomiju

Matematika za ekonomiste

Osnovi menadžmenta

Ekonomika preduzeća

Informatika

Orijentacijski program

Statistika

Makroekonomija

Mikroekonomija

Poslovni strani jezik I

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Osnovi marketinga