Smjerovi Opći menadžment, Poslovna ekonomija i Kvantitativna ekonomija

Metodologija naučnog rada u ekonomskim istraživanjima

Upravljanje inovacijama

Kvantitativne metode za naučna istraživanja

Strateško poslovno odlučivanje

Napredna makroekonomija

Primjena  matematskih metoda i modela u ekonomiji i menadžmentu

Načela ekonometrije i primijenjena ekonometrije

Izazovi menadžmenta za 21. vijek

Globalizacija svjetske ekonomije

Poslovna psihologija:

Ličnost i kompetencije

Psihološko testiranje, selekcija i razvoj kadrova

Rad i mentalno zdravlje

Poslovna komunikacija i socijalna interakcija

Socijalna psihologija

Integrativni pristup nastanku psihičkog poremećaja

Savremeni menadžment u obrazovanju

Savremeni menadžment u zdravstvu

Psihologija sporta

Napredni menadžment ljudskih resursa