Menadžment i menadžeri u zdravstvu

Psihologija menadžmenta u zdravstvu

Menadžment ljudskih potencijala u zdravstvu

Menadžment zdravstvenh organizacija

Menadžment kvaliteta zdravstvene zaštite

Sistemi finansiranja zdravstvene zaštite

Mentalno zdravlje

Menadžment zdravstvenih tehnologija

Projektni menadžment u zdravstvu

Menadžment javnog zdravstva

Organizacijsko ponašanje u zdravstvu

Makro i mikro ekonomija zdravstvenog sektora

Planiranje i evaluacija zdravstvenih politika, programa i usluga

Psihologija komuniciranja u zdravstvu

Specifična istraživanja za zdravstveni menadžment

Socijalni marketing i odnos sa javnošću zdravstvenih menadžera

Stres menadžment

Upravljanje finansijskim rizicima u zdravstvu

Strateški menadžment u zdravstvu

Zdravstvena ekonomika za zdravstvene menadžere