Na osnovu člana 80. i 84. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13), te odluke Senata Univerziteta u Travniku boj: 680/19 od 28.11.2019. godine, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju raspisuje

K O N K U R S

Za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje asistenta/višeg asistenta na FAKULTETU ZA MENADŽMENT I POSLOVNU EKONOMIJU U KISELJAKU, za sljedeće naučne oblasti:

-          Računovodstvo i finansije         2 saradnika

-          Ekonomska teorija i politika     1 saradnik

-          Engleski jezik                             1 nastavnik / 1 lektor

Uslovi konkursa: pored opštih uslova, kandidati za izbor u nastavnička i saradnička zvanja moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br. 4/13).

Uz prijavu na konkurs kandidati obavezno prilažu: akademski CV , diplomu prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija u zavisnosti od zvanja, rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inostranstvu, uvjerenje o postignutom uspjehu sa prosjekom ocjena - ostvarena najniža prosječna ocjena u toku studija 8 (osam) na I (prvom) ciklusu, a za izbor u nastavnička zvanja: spisak stručnih i naučnih radova objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima ili monografijama, odluke o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (ukoliko postoje), dokazi o orginalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (ukoliko konkurišu u zvanje vanrednog profesora), odluke o izboru u naučnonastavna zvanja na drugim visokoškolskim ustanovama.

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova (ovjerene kopije) dostaviti na adresu: Univerzitet u Travniku, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Azapovići 439, 71 250 Kiseljak, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekomomiju u Kiseljaku. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Kontakt telefon za dodatna objašnjenja: 030 878 303.

 

stepsister teen rides.http://desivideos4k.com/ free videos wild latino anal pounding.xnx wet hairy pussy fisting massage with oil.