I CIKLUS STUDIJA

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju I (prvi) ciklus studija je organizovan na slijedećim studijskim programima: Opći menadžment (3+2), Poslovna ekonomija (3+2, 4+1), Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2), Poslovna informatika (3+2), Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2), Poslovna psihologija (3+2).

Studij Općeg menadžmenta

Studij Općeg menadžmenta namijenjen je onima koji žele kombinirati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa. Potražnja za ovakvim profilom kadra, informatički dobro obrazovanim, je u posljednjih nekoliko godina u SAD-u premašila čak i potražnju za IT-stručnjacima. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava menadžerska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: marketing menadžment, operacijski menadžment, informacijski menadžment itd. Pored navedenih znanja, budući menadžeri se kroz kvantitativne predmete (Matematika za ekonomiste, Statistika, Kvantitativne metode) obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u savremenom upravljanju.

Zvanje koje se stiče po završenom I ciklusu studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) menadžmenta u ekonomiji.

 

Studij Menadžmenta u bankarstvu i osiguranju

Studij Menadžmenta u bankarstvu i osiguranju namijenjen je onima koji žele kombinirati analitička znanja iz ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama bankarstva i osiguravajućih društava. U Bosni i Hercegovini posluje veliki broj banaka i osiguravajućih društava kojima su potrebni stručni ljudski resursi. Upravo zbog toga, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju prepoznao je značaj obrazovanja kadrova iz ovih oblasti. Na kraju studija studenti će biti osposobljeni za:

 • Razumijevanje savremenog poslovanja banaka zasnovanog na zakonima tržišne ekonomije i ovladavanje bankarskim poslovima do nivoa top menadžera.
 • Postavljanje marketing koncepcije poslovanja banke.
 • Razumijevanje značaja osiguravajuće funkcije, usvajanje mehanizama i institucija osiguranja, kao i ovladavanje njihovim poslovima.
 • Upravljanje finansijskim poslovima u preduzeću.
 • Upravljanje finansijskim operacijama sa hartijama od vrijednosti.
 • Obavljanje berzanskih i vanberzanskih poslova.
 • Korištenje standardnog softvera u obavljanju poslova.
 • Prepoznavanje novih potreba klijenata u skladu sa svjetskim trendovima na poslovima finansiranja i osiguranja od rizika.
 • Razumijevanje i ovladavanje savremenim menadžerskim metodama upravljanja, procesima i funkcijama u različitim finansijskim sistemima.
 • Lako kretanje kroz finansijske funkcije i institucije na osnovu postignutih znanja.
 • Korištenje kvantitativnih metoda u poslovnim procesima.
 • Korištenje savremenih informacijskih tehnologija.

Zvanje koje se stiče po završenom I ciklusu studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) menadžmenta u bankarstvu i osiguranju.

 

Studij Poslovne ekonomije

Studenti koji se na trećoj godini odluče upisati smjer Poslovna ekonomija imat će priliku steći praktična i korisna znanja koja su potrebna u obavljanju različitih menadžerskih funkcija u preduzeću. Posebno se ističu znanja koja će steći iz predmeta: Menadžment malih i srednjih preduzeća, Analiza poslovanja  i Ekonomija okoliša. Biti će kompetentni  za rukovođenje malim i srednjim preduzećima i detaljno analiziranje rezultata poslovanja, kao i pronalaženje rješenja za bolje poslovanje. Također, steći će znanja o tome kako efikasno korisititi prirodne resurse uz što manje narušavanje životne okoline.

Nakon završetka treće godine studenti su u mogućnosti upisati i četvrtu godinu na smjeru Poslovna ekonomija i time steći zvanje bachelor poslovne ekonomije sa 240 ECTS kredita.

Zvanje koje se stiče po završenom I ciklusu studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) poslovne ekonomije.

Zvanje koje se stiče po završetku četvrte godine I ciklusa studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) poslovne ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS kredita.

 

Studij Poslovne informatike

Na smjeru Poslovna informatika, osim poslovnih i temeljnih informatičkih znanja, studenti stiču znanja i vještine potrebne za razvoj informacijskih sistema, odnosno za sistemsku analizu i dizajn informacijskih sistema.

Posebna pažnja posvećuje se upravljanju računarskim mrežama, bazama podataka, kao i razvoju web aplikacija. Studenti će raditi u različitim programskim okruženjima i bit će osposobljeni za samostalan i timski rad na projektima razvoja web aplikacija, upravljanja računarskim mrežama i bazama podataka.

Obavljanje poslova bez korištenja informacijskih sistema danas je nezamislivo. Stoga, studenti koji završe ovaj smjer posjeduju kombinirana stručna znanja iz oblasti poslovanja i primjene poslovne informatike (moderna rješenja primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija, informatička rješenja, računarska grafika i dizajn) koja im omogućava da brže i bolje obavljaju sve poslove.

Kompetencije koje dobija student, odnsono poslovi koje završeni student može obavljati su: menadžer informacijskih sistema, korištenje i primjena moderne informatike, uvođenje i dogradnja informacijskih sistema, integracija redovnog poslovanja sa informatikom, rad na poslovnoj informatici u proizvodnim firmama, trgovini, turizmu, ugostiteljstvu, organima uprave i javnom sektoru.

Zvanje koje se stiče po završenom I ciklusu studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) poslovne informatike.

 

Studij Menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu

Bosna i Hercegovina je očit primjer kako se prirodni potencijali za turizam i ugostiteljstvo ne mogu iskoristiti bez kvalitetnih kadrova koji posjeduju stručna znanja iz ovih oblasti. Dosadašnje nepostojanje visokoškolske ustanove koja bi obrazovala ove kadrove negativno se odrazilo na razvoj turizma i ostvarivanje prihoda. Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju je prepoznao problem i zbog toga uveo studijski program Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Studenti ovog smjera će steći neophodna znanja za obavljanje vrlo osjetljivih, a za razvoj turizma važnih poslova, odnosno

steći će znanja o trendovima u razvoju turizma i ugostiteljstva u Evropi i svijetu, kao i o standardima kvaliteta u ovoj oblasti.

Savremeni uvjeti privređivanja impliciraju obrazovanje kadrova visokog obrazovnog stepena ugostiteljsko-turističke struke  a sve u cilju racionalnijeg i efikasnijeg obavljanja različitih poslova u privredi i uslužnim djelatnostima.

Zvanje koje se stiče po završenom I ciklusu studija (Degree): Bachelor (Bakalaureat) menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Studij Poslovne psihologije

Tokom  prve dvije godine studija, studenti Poslovne psihologije  dobijaju  opšta znanja   iz elementarnih psiholoških područja sa posebnim osvrtom na menadžment, pravne i ekonomske nauke.

Stečena znanja omogućavaju  psihologu  zapošljavanje  u  različitim  sferama  društvenih djelatnosti i institucija, u proizvodnim radnim organizacijama, u pravosuđu, centrima za rad sa maloletnicima, terapijskim zajednicama, pri zavodima, bankama i različitim korporacijama u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima, u javnoj upravi, te vojsci, policiji,  i sl. U okviru poslovne psihologije,  psiholog  se  bavi  psihofiziološkim  i  organizacijskim aspektima rada. Krajnji cilj je humanizacija rada sa ljudima uz postizanje što veće  efikasnosti djelovanja.

Da  bi  se  ovaj  cilj postigao polaznici smjera Poslovne psihologije će biti osposobljeni da:

 • Sprovode eksperimentalne studije analize ponašanja u socijalnom okruženju,
 • Analiziraju  i unapređuju rad  i  zadovoljstvo radnika,
 • Uspješno selektiraju kandidate,
 • Motivišu i rukovode,
 • Unapređuju komumikološke interakcije,
 • Primjenjuju vještine psihološkog, poslovnog i organizacionog konsaltinga,
 • Prate napredovanje zaopslenih,
 • Dijagnosticiraju i daju riješenja,
 • Sprovode istraživanja,
 • Obavljaju psihoterapijsku praksu.

Osim navedenog, psiholozi sa ovim profilom će moći da se angažuju u zavodima  za   zapošljavanje, ekonomskoj propagandi, zaštiti na radu itd.

Zvanje koje se stiče po završetku četvrte godine I ciklusa studija (Degree):Bachelor (Bakalaureat) poslovne psihologije sa ostvarenih 240 ECTS kredita

 

II CIKLUS STUDIJA

Drugi ciklus studija organiziran je po konceptima “3+2” i “4+1”. Struktura smjerova II ciklusa, u konačnici, slijedi postojeći trogodišnji, odnosno četverogodišnji studijski program sa istim brojem smjerova, s tim što je za studente koji su četvrtu godinu studija završili po bolonjskom principu predviđen samo jedan smjer – Poslovna ekonomija.

Studijski smjerovi su: Opći menadžment, Finansijski menadžment, Poslovna ekonomija i Poslovna psihologija i Zdravstveni menadžment.

Drugi ciklus studija traje jednu (1) ili dvije (2) godine, nakon čega kandidat stiče zvanje magistra ekonomije sa naznakom naučne oblasti. Zvanje koje se stiče nakon završenog II ciklusa studija iz oblasti poslovne psihologije je  magistar menadžmenta iz oblasti poslovne psihologije.

Dodijeljena akademska zvanja za pojedine smjerove su:

 1. Magistar ekonomije iz oblasti Općeg menadžmenta
 2. Magistar ekonomije iz oblasti Finansijskog menadžmenta,
 3. Magistar ekonomije iz oblasti Poslovne ekonomije,
 4. Magistar ekonomske iz oblasti Zdravstvenog menadžmenta,
 5. Magistar  menadžmenta iz oblasti Poslovne psihologije.

III CIKLUS STUDIJA

Doktorski studijski program predstavlja završetak vertikale ekonomskog obrazovanja. Utemeljen na načelima Bolonjske deklaracije, doktorski studijski program ima za cilj obrazovati kadrove za samostalno bavljenje istraživačkim radom, doktore nauka koji će biti dobro pozicionirani na tržištu kapitala i znanja, kao osnovne pretpostavke za obnavljanje postojećih resursa, što podrazumijeva njihovu prepoznatljivost u zemlji, Europskoj uniji i ostalim dijelovima svijeta.

Treći (III) ciklus ‒ doktorski studij se organizuje na sljedećim studijskim programima:

 • Opći menadžment,
 • Poslovna ekonomija,
 • Kvantitativna ekonomija,
 • Poslovna psihologija

Treći ciklus studija ili doktorski studij vodi do akademskog zvanja doktor nauka ili ekvivalent, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova  i to tako da u zbroju s prva dva ciklusa nosi 480 ECTS bodova.

Završetkom studija, odnosno sticanjem doktorata ekonomskih nauka kandidati se osposobljavaju:

 • za izgrađivanje akademske karijere na nekoj od naučnonastavnih ili naučnih institucija, odnosno obavljanje visokospecijaliziranih poslova  vezanih za menadžment, poslovnu ekonomiju, kvantitativnu ekonomiju  i  poslovnu psihologiju u javnom ili privatnom sektoru,
 • za nastavak usavršavanja na postdoktorskom studiju,
 • za produbljenu kritičku analizu, evaluaciju i sintezu sadržaja iz područja menadžmenta, poslovne ekonomije, kvantitativne ekonomije i  poslovne psihologije,
 • za primjenu tehnika i metodologije istraživanja i prilagođavanja procesa istraživanja u području menadžmenta, poslovne ekonomije, kvantitativne ekonomije i  poslovne psihologije,
 • za samostalno kreiranje i provođenje istraživanja u području menadžmenta, poslovne ekonomije, kvantitativne ekonomije i  poslovne psihologije,
 • za komunikaciju i evaluaciju postignutih rezultata u području menadžmenta, poslovne ekonomije, kvantitativne ekonomije i  poslovne psihologije.

.