Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine SBK/KSB” br.

4/13) i odluke Upravnog odbora Univerziteta u Travniku, organizaciona jedinica

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Referent za studentska pitanja – 1 (jedan) izvršilac, Odjeljenje u Živinicama (Maline bb)

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

-          -VŠS/SSS odgovarajućeg smjera,

-        -poznavanje rada na računaru,

-        -najmanje 1 godina radnog iskustva,

-       - komunikativnost, ambicioznost i dinamičnost,                                               

-       - sklonost timskom radu uz naglašenu samostalnost.

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju (ovjerenu kopiju):

-      -  diplomu,

-        -dokaz o poznanju rada na računaru,

-        -potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu.

Prijavu na konkurs dostaviti putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prednost imaju kadidati sa mjestom prebivališta na području Tuzlanskog kantona.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.