bolognaBolonjska deklaracija - Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19. juna 1999. godine, a odnosi se na reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Evropi.

Ciljevi Bolonjske deklaracije i Bolonjskog procesa

* Prihvatanje sistema lako prepoznatljivih i usporedivih stepena, među ostalim uvođenjem dodatka diplomi (Diploma Supplement), kako bi se promicalo zapošljavanje evropskih građana i međunarodna konkurentnost evropskog sistema visokog obrazovanja.

* Prihvatanje sistema temeljenog na dva glavna ciklusa, preddiplomskom i diplomskom. Pristup drugom ciklusu zahtijeva uspješno završen prvi ciklus studija koji mora trajati najmanje tri godine. Stepen postignut nakon prvog ciklusa treba odgovarati evropskom tržištu rada odgovarajućom razinom kvalifikacije. Drugi ciklus vodit će ka magistarstvu i/ili doktoratu, kao što je to slučaj u mnogim evropskim zemljama.

* Uvođenje bodovnog sistema, kao što je ECTS, kao prikladnog sredstva u promicanju najšire razmjene studenata. Bodovi se mogu postizati i izvan visokoškolskog obrazovanja, uključujući i cjeloživotno učenje, pod uvjetom da ih prizna univerzitet koje prihvata studenta.

* Unapređivanje mobilnosti prevladavanjem zapreka slobodnom kretanju, posebno: studentima dati priliku za učenje, omogućiti im pristup studiju i relevantnim službama; nastavnicima, istraživačima i administrativnom osoblju priznati i valorizirati vrijeme koje su proveli u Evropi istražujući, predajući ili učeći, bez prejudiciranja njihovih statutarnih prava.

* Unapređivanje evropske saradnje u osiguravanju kvalitete u cilju razvijanja usporedivih kriterija i metodologija.

* Unapređivanje potrebne evropske dimenzije u visokom školstvu, posebno u razvoju nastavnih programa, međuinstitucionalnoj saradnji, šemama mobilnosti i integrisanih programa studija, obuke i istraživanja.

Bosna i Hercegovina je potpisala Bolonjsku deklaraciju 18. septembra 2003. godine.

Bolonjska deklaracija - Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19. juna 1999. godine, a odnosi se na reformu sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Evropi.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top