Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Mustafe Đonlagića,  pod nazivom:

"Doprinos proizvodnje električne energije ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),13.11.2019. godine u 14:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. Nihade Čolić, pod nazivom:

"Stavovi nastavnika o reformskim procesima obrazovanja".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 19.10.2019. godine u 11:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Nedreta Kikanovića, pod nazivom:

"Upravljanje poslovnim komunikacijama u funkciji unapređenja performansi preduzeća".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 28.09.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Tarika Murića, MA pod nazivom:

"Značaj i zastupljenost CRM - a u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 09.7.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Branka Petričevića, MA pod nazivom:

"Ekološko preduzetništvo kao faktor održivog razvoja".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),

18.04.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Prema članu 39. Pravila studiranja za treći ciklus studija, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju obavještava da se doktorska disertacija kandidata mr.Rame Omeragića, studenta trećeg ciklusa studija, pod nazivom "Migrantska populacija kao resurs ekonomskog razvoja BiH" i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije u sastavu:

1.prof.dr.Namik Čolaković, vanredni profesor, uža naučna oblast Ekonomska teorija i politika, mentor;

2. prof.dr.Sadik Bahtić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ekonomska teorija i politika, predsjednik Komisije;

3. prof.dr.Rasim Dacić, redovni profesor, uža naučna oblast Kvantitativna ekonomija, član Komisije.

stavljaju na uvid javnosti u trajanju od najmanje 15 dana putem Univerzitetske biblioteke počevši od 06.02.2019. godine.

 
 
Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Rasima Bajrovića, MA pod nazivom:

"Konkurentnost bosanskohercegovačke turističke ponude u procesima globalizacije".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 22.11.2018. godine u 11:00 h, Amfiteatar (III sprat).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mirsada Isakovića, MA pod nazivom:

"Utjecaj savremenih menadžerskih koncepata i tehnika na otklanjanje negativnih efekata krize preduzeća".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 15.11.2018. godine u 11:00 h, Amfiteatar (III sprat).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata  mr. Enesa Čengića pod nazivom:

"Statistička analiza izvoza u funkciji unaprijeđenja menadžmenta u međunarodnoj razmjeni Bosne i Hercegovine"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 31.10.2018. godine u 14:00 h, Amfiteatar (III sprat).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Danijela Ajanovića, MA pod nazivom:

Značaj i način funkcionisanja nevladinih organizacija u savremenim uslovima"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 13.10.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Mersihe Kalač, MA pod nazivom:

Emocinalna inteligencija i obrazovanje menadžera definisano strategijom planiranja menadžmenta ljudskih resursa u funkciji postizanja konkurentske prednosti"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 30.08.2018. godine u 12:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Samira Smailbegovića, MA pod nazivom:

Tržišno orijentirano upravljanje preduzećima u Bosni i Hercegovini kao determinanta poslovne uspješnosti"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 19.06.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Prema članu 39. Pravila studiranja za treći ciklus studija, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju obavještava da se doktorska disertacija kandidata mr.Samira Smailbegovića, studenta trećeg ciklusa studija, pod nazivom "Tržišno orijentirano upravljanje preduzećima u Bosni i Hercegovini kao determinanta poslovne uspješnosti” i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije u sastavu:

1.prof.dr.Mujo Dacić, redovni profesor, uža naučna oblast Menadžment i organizacija, mentor;

2. prof.dr.Fuad Bajraktarević, vanredni profesor, uža naučna oblast Menadžment i organizacija, predsjednik Komisije;

3. prof.dr.Sabina Šehić Kršlak, docent, uža naučna oblast Menadžment i organizacija, član Komisije.

stavljaju na uvid javnosti u trajanju od najmanje 15 dana putem Univerzitetske biblioteke počevši od 23.04.2018. godine.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Damira Muhića, MA pod nazivom:

Konkurentnost bosansko – hercegovačke drvne industrije na svjetskom tržištu"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 05.05.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Irmeline Karić, MA pod nazivom:

Evaulacija mobinga i stresa kod medicinskih sestara i tehničara u javnim zdravstvenim ustanovama  FBiH"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 17.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Dragana Radojčića, pod nazivom:

Proces globalizacije i međunarodna finansijska saradnja"

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 24.02.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske diseretacije kandidatkinje mr. Suzane Mirosavić pod nazivom:

Uloga i značaj finansijskog tržišta u integraciji nacionalne u međunarodnu ekonomiju

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak), 02.03.2018. godine u 11:00 h, sala 2 (prizemlje).

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

 

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidata Tarika Murića, MA pod nazivom:

"Značaj i zastupljenost CRM - a u preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Mjesto, dan i vrijeme odbrane: Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju (Azapovići br.439; općina Kiseljak),09.7.2019. godine u 12:00 h, Sala 2.

Odbrana doktorske  disertacije je javna i sva zainteresovana lica mogu prisustvovati odbrani.

Kontakt Info

homeAdresa: Azapovići 439. općina Kiseljak, Bosna i Hercegovina (magistralni put Sarajevo - Kiseljak)

telTelefon: +387 (0)30 878 045

faxFax: +387 (0)30 878 046

emailEmail: studentska@fmpe.edu.ba

 

bologna1

Žiro račun

Žiro računi Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju:

UniCredit Bank - 338 670 221 885 9702
Raiffeisen bank (samo za studente Poslovne psihologije) - 161 055 002 542 0046

Za uplate iz inostranstva:

Broj računa: 200 162 840 00
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 338 670 221 885 9702

Go to top